משרדים להשכרה תל אביב, חללי עבודה,חדרי ישיבות | פארק עתידים תל אביב

מדיניות פרטיות

ותנאי שימוש

מי אנחנו

להלן מדיניות הפרטיות הנוהגת לגבי אתר האינטרנט ("האתר") של פארק עתידים המופעל על ידי עתידים חברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ ("החברה").

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהלי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

על ידי השימוש באתר הינך מאשר כי אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו.

 1. המידע הנאסף

בעת שימוש באתר נאסף עליך מידע מסוגים שונים:

1.1 מידע המזהה אותך באופן אישי, כגון שם, מספר טלפון, כתובת דואל וכיו"ב ("מידע אישי"), אשר תמסור מרצונך ובהסכמתך, אף שלא חלה עליך חובה חוקית למוסרו.

1.2 החברה עשויה לאסוף מידע על אופן השימוש שלך באתר, לדוגמה העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מידע או פרסומות שקראת באתר, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP), פרטים לגבי המחשב שבאמצעותו גלשת באתר וכיו"ב. בנוסף, החברה עשויה להסתייע בשירות של צד שלישי על מנת לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בנוגע לשימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

כל מידע אשר נמסר על ידך באתר ו/או נאסף על ידי החברה באמצעות האתר נשמר במאגר/י מידע של החברה ו/או של צדדים שלישיים הנותנים לה שירותים, המצויים בישראל או במדינות אחרות.

 1. שימוש במידע

השימוש במידע הנאסף על ידי החברה כאמור נעשה על פי מדיניות זו ובהתאם להוראות הדין. השימוש במידע יתבצע לצורך המטרות הבאות:

2.1 לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.

2.2 תפעולו התקין של האתר.

2.3 שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר ויצירת שירותים או תכנים חדשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים בהתאם לדרישות המשתמשים.

2.4 התאמת השירותים באתר להעדפותיך, לרבות באמצעות יצירת פרופיל לקוח וניטור הפעולות באתר.

2.5 משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה.

2.6 הנגשת פרסומות של החברה אשר מותאמות אישית אליך.

2.7 ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית. 

2.8 יצירת קשר איתך במקרים בהם החברה תהא סבורה שקיים צורך בכך.

 1. קבצי Cookies

באתר נעשה שימוש בקבצי Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, הנגשת פרסומות המותאמות להעדפותיך, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

 1. מסירת מידע לצד שלישי

החברה אינה משתפת מידע אישי אודותיך ומידע שנאסף על פעילותך באתר ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

4.1 ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, לרבות על פי מדיניות פרטיות זו.

4.2 לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים על מנת שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראותינו, בכפוף להתחייבותם לשמירת סודיות ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, ככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

4.3 מטעמים משפטיים:

4.3.1 אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך שברשותה לצד שלישי.

4.3.2 אם מסירת המידע תידרש, לדעת החברה, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו בינך או בין צד שלישי לבין החברה.

4.3.3 במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת. 

4.3.4 בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו.

4.3.5 בכל מקרה בו קיים היתר/חובה על פי דין למסור את הפרטים.

 1. דיוור ישיר

5.1 החברה תהא רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת (הודעות טקסט וכיו"ב) מידע שיווקי ופרסומי, לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגר המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר").

5.2 על פי חוק, הינך זכאי לדרוש, באמצעות פניה בכתב לחברה, שהמידע המתייחס אליך המשמש לדיוור ישיר יימחק ממאגר המידע. במקרה כאמור, החברה תמחק רק את המידע המשמש לדיוור ישיר ומחיקתו תהיה אך ורק מן המאגר המשמש לדיוור ישיר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות שבוצעו על ידך באתר, עשוי להישמר במאגר המידע של החברה אך לא ישמש לדיוור ישיר.

5.3 החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא יימסרו ולא יועברו בשום אופן לצדדים שלישיים כאמור ללא הסכמתך. כמו כן, החברה עשויה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של נותני שירותים אלה לסודיות.

 1. שירותי פרסום של צדדים שלישיים

6.1 החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה הצעות שיווקיות ופרסומות למשתמשי האתר וכן להשתמש במערכות מטעם אותן חברות. פרסום כאמור מתבצע באמצעות הצבת Cookies במחשבך. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך וכן לעשות שימוש במידע זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים.

6.2 ספקי שירות (צדדים שלישיים) שונים, לרבות Google ו- Facebook, מציגים את מודעות החברה באתרי אינטרנט שונים ברשת. ספקי שירות כאמור עושים שימוש בקבצי Cookies על מנת להציג למשתמשי האתר מודעות ופרסומות על בסיס ביקורי העבר של המשתמשים באתר, לרבות שימוש במידע כאמור לצורך פרסום באמצעות פלטפורמות של שיווק מחדש, קהלים דומים וקהלים מותאמים. השימוש שספקים כאמור עושים ב-Cookies נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות שלהם ובאפשרותך לבחון את מדיניות הפרטיות שלהם באתרי האינטרנט שלהם.

6.3 תוכל לחסום או להגביל שימוש ב- Cookiesבדפדפן בו הינך עושה שימוש באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן. לשם כך באפשרותך להסתייע בדפי העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.

 1. אבטחת מידע

החברה עושה שימוש באתר החברה במערכות ובנהלים לצורך אבטחת מידע, אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה למחשבי החברה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת באופן מוחלט כי המידע הנאסף על ידה או נמסר על ידי משתמשי האתר, בין אם הוא מצוי ומנוהל במאגר המידע של החברה ובין אם הוא מצוי בשרתים של ספקים המספקים לחברה שירותי אחסון, יהיה מוגן באופן מוחלט מפני שימוש של גורמים לא מורשים.

 1. זכות לעיין במידע ולתקנו

על פי חוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פניה כאמור יש להפנות אל החברה בכתובת הדואל contact@atidim.co.il.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. ככל שיחולו שינויים מהותיים לעניין אופן השימוש במידע שנאסף או נמסר על ידי משתמשי האתר תפורסם על כך הודעה באתר החברה.

 1. הגבלת אחריות

10.1 הינך מכיר בכך ומסכים, כי האתר, תוכן האתר ו/או כל המידע שהגישה אליו ניתנת באמצעות האתר והתוכנות המפעילות אותו, מוצעים ומועמדים לרשותך כמות שהם (as is) וכי אין לראות במידע המופיע באתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפיך, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו לשירות או למטרה אחרת. החברה אינה אחראים להתאמת האתר באופן כלשהו לצרכי המשתמש.

10.2 ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה עליך בלבד, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלשהי לחשיפת מידע שנמסר על ידך באמצעות האתר עקב חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר או של החברה.

 1. מקום שיפוט והדין החל

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע למדיניות פרטיות זו יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד.

×
דילוג לתוכן