משרדים להשכרה תל אביב, חללי עבודה,חדרי ישיבות | פארק עתידים תל אביב

תקנון פעילות חלוקת שוברים באינסטגרם, פייסבוק ולינקדאין

תקנון פעילות חלוקת שוברים באינסטגרם, פייסבוק ולינקדאין.

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

"עורכת הפעילות"עתידים חברה לתעשיות עתירות מדע בע"מח.פ. 510728314 (להלן: עתידים)
"משתתף"הפעילות פתוחה לכל אדם פרטי שרשום באתר פייסבוק / אינסטגרם / לינקדאין שגילו מעל גיל 18.
"הפעילות" הגרלה / תחרות לבחירת שיר אהוב
"ועדת השיפוט"צוות של שני שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה אשר יבחר את הזוכים. הרכב הצוות, כישוריהם, מיומנותם, וכל עניין או נושא אחר בנוגע לצוות, יקבעו ע"י עתידים ויהיו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של עתידים.
"אתר הפעילות"www.instagram.com/parkatidimtlv
www.linkedin.com/company/atidim-park-tel-avivhttps://www.facebook.com/ParktAtidimTLV
"הפרס"חלוקת 100 שוברים בסכום של 20 ₪ אשר ניתנים למימוש בעסקי הפארק המשתתפים לטובת קבלת קפה או מוצרים אחרים כנגד הצגת השובר.
"תקופת הפעילות"התקופה האמורה בסעיף 3 להלן.

פרשנות

2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

2.3. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

תקופת הפעילות

3.1. הפעילות תיערך בין התאריכים 2.11.21-23.11.21 להלן: "תקופת הפעילות").

3.2. מובהר בזאת כי עתידים, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3. עתידים לא תהיה אחראית לכל דבר הקשור לפעילות לאחר סיום תקופת הפעילות, לרבות במקרים בהם תיוותר הפניה לפעילות באמצעי המדיה השונים.

השתתפות בפעילות

4.1. בפעילות יהיה רשאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים במסגרת תקופת הפעילות:

א. גולש מעל גיל 18 הרשום באתר פייסבוק אשר השתתף בפעילות במהלך תקופת הפעילות.

ב. נתן את הסכמתו לתנאי התקנון.

ג. יובהר, כי כל משתתף יוכל לזכות בפעילות פעם אחת בלבד.

4.2. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים לתקנון הוא אינו רשאי להשתתף בפעילות.

4.3. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך הודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

4.4. בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה עתידים רשאית להודיע למשתתף האמור על ביטול השתתפותו בפעילות ו/או ביטול זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או עילה כנגד עתידים בקשר לכל דבר ועניין הקשורים לאמור לעיל.

מדיניות פרטיות

5.1. עתידים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להכניס את פרטי המשתתפים בפעילות, לרבות שמות ופרטי הזוכים, לרשימת הלקוחות שלה ולהשתמש בפרטיהם לצרכים שיווקיים לרבות לצורך משלוח הודעות ודברי דואר (לרבות באמצעים אלקטרוניים) ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמתם המפורשת והבלתי חוזרת של המשתתפים ו/או הזוכים לשימוש כאמור.

5.2. עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף על פעילותם באתר הפעילות, אלא במקרים שלהלן:

5.2.1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה של שירותים לפעילות.

5.2.2. אם יתקבל בידי עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר צו של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או את המידע אודותיהם לצד שלישי.

5.2.3. בכל מקרה שעורכת הפעילות ו/או מפעיל האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של משתתף.

5.3. עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.

קניין רוחני

6.1. כל זכויות היוצרים, הזכויות המוסריות והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של עתידים בלבד. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על המשתתף ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מעתידים.

6.2. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של עתידים הינם קניינה של עתידים בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת עתידים בכתב ומראש.

6.3. מסירת תכנים באמצעות השתתפות בפעילות מהווה את אישור המשתתף כי הינו בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום או לחילופין בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן עתידים. עתידים לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. המשתתף נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את עתידים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך עם דרישה ראשונה.

6.4. בעת שימוש באתר על המשתתף להקפיד שהתכנים המועלים על ידו הינם חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור לשלוח את התכנים הבאים:

א. כל תוכן אשר המשתתף יודע שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

ב. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, זכויות מוסריות וסימני מסחר;

ג. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

ד. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

ה. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

ו. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב או המהווה הטרדה מינית;

ז. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

ח. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה המושתתת על כל בסיס, לרבות אך מבלי לגרוע: גזע, גיל, מגדר, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

ט. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

י. כל תוכן העלול להטעות צרכן;

יא. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור לעתידים ו/או לפרויקטים שהיא מקימה ו/או תוכן פרסומי המתחרה בעסקי עתידים;

יב. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

יג. תכנים בעלי אופי פוליטי.

עתידים רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שנשלח אשר הפר את תנאי התקנון או אם המשתתף עשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשי האתר, בעתידים  או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות עתידים לפי כל דין ואינן באות לגרוע מהן.

בחירת ואיתור הזוכים

7.1. ועדת השיפוט תבחר / תגריל את הזוכים בתחרות / בהגרלה.

לאחר החלטת ועדת השיפוט,  איתור הזוכה ייעשה באמצעות פנייה ב – REPLY  לתגובת הזוכה ובקשה לפנות בהודעה פרטית אל העמוד לצורך קבלת מלוא הפרטים הנדרשים למימוש הזכייה.

7.2. במידה שבתוך 72 שעות ממועד תום הפעילות לא אותר המועמד לזכייה בפעילות ו/או הזוכה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ועתידים תנסה באופן סביר ליצור קשר עם משתתף אחר שנבחר / הוגרל על ידי הוועדה. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס מתוך זוכי הפעילות. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.3. עורכת הפעילות לא תשאיר למשתתף/מועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו.

7.4. באם תתכלינה רשימות המשתתפים בטרם ייקבע הזוכה בפרס, לא יחולק הפרס לאף משתתף.

7.5. מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי התקנון ו/או שנמען הברכה שפרסם לא אותר  – תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

הפרסים

8.1. הזכייה בפרס הינה אישית, ובכפוף לכך כי המועמד לזכייה עמד בכל תנאי התקנון .

8.2. למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עתידים רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שוויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עתידים  ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

8.3. עתידים תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר ו/או לא חתם על כתב הסכמה, והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.

8.4. עתידים שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך.

8.5. הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא על ידי עתידים או בהסכמתה מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.6. עתידים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

8.7. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עתידים  תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

8.8. עתידים שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את אופן שליחת הפרס אם באמצעות דואר רשום ו/או דואר שליחים ו/או בכל דרך אחרת שעורכת הפעילות תמצא לנכון. יובהר, כי האחריות לאיכות הפרס אינה מוטלת על עתידים  ובכל תלונה יש לפנות לספק המשלוח ו/או ליצרן המשלוח, לפי העניין.

צילום הזוכים ופרסומם

9.1. עתידים תהא רשאית לפרסם באתר הפייסבוק את שם הזוכה ותמונתו/ם ו/או את התמונה או התגובה שפרסם לשאלה אלא אם הביע לכך התנגדות בכתב. מובהר, כי עתידים תהא רשאית שלא לפרסם כלל.

9.2. עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום.

כללי

10.1. תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עתידים בדלפק הקבלה בבניין ההנהלה בפארק עתידים וכן באתר הפעילות.

10.2. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

10.3. עתידים ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, לרבות אתר הפעילות, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

10.4. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. עורכת הפעילות לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

10.5. משך הפעילות, לרבות מספר ימי הפעילות אשר בהן תתנהל הפעילות, ייקבעו על ידי עתידים על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.

10.6. עתידים רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים כאמור יכנסו לתוקף באופן מידי ממועד שינוי התקנון.

10.7. עתידים תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

10.8. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ובני משפחותיהם של עתידים ושל עובדי כוח אדם בעתידים ,  וכן על עובדים מטעם ספקי השיווק והפרסום של עתידים ובני משפחותיהם.

10.9. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עתידים אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

10.10. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

10.11. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. עתידים  תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המשתתפים נותנים בזאת אישור לעתידים ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין עתידים ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

10.12. ידוע למשתתף כי הפעילות אינה נערכת בחסות, בתמיכת או בניהול אתר "פייסבוק" ואין לקשרו אליו.

10.13. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע למשתתף כי ההשתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בפעילות והוא מצהיר כלפי עתידים באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עתידים בכל הקשור במישרין או בעקיפין בפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

10.14. עתידים שומרת לעצמה הזכות לבטל את הפעילות בכל עת וללא מתן הודעה מראש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

×
דילוג לתוכן